Professor

Quanquan Gu

Associate Professor


Graduate Students (Alphabetical)

Qiwei Di
Fabrice Harel-Canada
Kaixuan Ji
Yiwen Kou
Xuheng Li
Lucas Tecot
Huizhuo Yuan

Undergraduate Students (Alphabetical)

Nathan Midkiff
Emily Nguyen
Isha Satoor
Steven Truong
Matthew Wang
Vanessa Wang
Jenny Zhan

High-School Students

Joshua Zhu

Alumni