Professor

Quanquan Gu

Assistant Professor


Graduate Students (Alphabetical)

Zixiang Chen
Yihe Deng
Fabrice Harel-Canada
Jiafan He
Connor Martin
Lucas Tecot
Puja Trivedi
Yue Wu

Undergraduate Students (Alphabetical)

Nathan Midkiff
Emily Nguyen
Isha Satoor
Steven Truong
Matthew Wang
Vanessa Wang
Jenny Zhan

High-School Students

Joshua Zhu

Alumni