Professor

Quanquan Gu

Assistant Professor


Postdoctoral Researcher


Graduate Students (Alphabetical)

Felicia Gao
Fabrice Harel-Canada
Arjun Srinivasan
Lingxiao Wang
Jennifer Zhang
Weitong Zhang

Undergraduate Students (Alphabetical)

Nathan Midkiff
Isha Satoor
Lucas Tecot
Steven Truong
Matthew Wang
Jenny Zhan

High-School Students

Emily Nguyen

Alumni